ISTANBUL HAVA DURUMU İSTANBUL
Çatalağaç köyü halk oyunları ekibi

Tüzük

- +

TÜZÜK

Madde 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Derneğin Adı: “ÇATALAĞAÇ KÖYÜ DERNEĞİ” dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 2: DERNEĞİN AMACI
Çatalağaç Köyü Derneği, İstanbul’da ikamet eden Giresun ili Doğankent İlçesi, Çatalağaç Köyü nüfusuna kayıtlı ya da nüfus kaydını İstanbul’a alan Çatalağaçlılar ile çeşitli nedenlerle Çatalağaç (Şadı)’dan taşınmış Çatalağaçlıların sosyal, kültürel ve ekonomik yönten güçlendirilmesi ve toplumsal yönden geliştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Madde 3: DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI
1. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
2. İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, aynı yönde çalışan ulusal ya da uluslararası resmi ya da özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak, ortak çalışma programlarına katılmak, yurt içinde ya da dışında süreli ya da devamlı ortak çalışma birimleri oluşturmak.
3. Ulusal ya da uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık yapmak, projeler oluşturmak ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa hayata geçirmek ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunmak.
4. Ulusal ve uluslar arası ilmi toplantı ve konferanslara katılmak, ilim insanları veya üniversiteler ile iş birliği halinde araştırmalar yapmak, raporlar hazırlatmak, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunmak.
5. Kamu kuruluşlarının ve özel sektör kuruluşlarının var olan ya da sonraki zamanlarda sunulacak olan hizmetleri ile ilgili toplumun görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak.
6. Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin araştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yapmak, projeler üretmek, var olan çalışmalara katılmak ve destek vermek.
7. Ormanlar, makiler, sulak alanlar, nehirler, bozkırlar, dağlar, kıyı ve denizler, mera, tarım alanları ve benzeri ekosistemler içinde yaşayan canlılar ile beraber korumak ve bu alanların ekolojik süreç ve bütünlüğünü bozmadan paylaşılmasını sağlamak için bilimsel ölçülerin belirlenmesine katkıda bulunmak, bu konularda geliştirici, iyileştirici projeler üretmek, var olan projelere destek vermek.
8. İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde doğa korunmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara ortaklıklar kurmak, kurumların Türkiye temsilciliğini yapmak, amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilmeleri için organizasyonlar düzenlemek, mevcut organizasyonlara katılmak, danışmanlık hizmeti sunmak, proje desteği vermek, tanıtım çalışmaları yapmak.
9. İnsan gereksinimlerinin karşılanması için yapılan üretim ve tüketim sonucunda ortaya çıkan atıkların ortadan kaldırılması, azaltılması, yeniden kullanımı veya tekrar üretime kazandırılması ile değerlendirilmesine yönelik projeler üretmek ve organizasyonlar yapmak, uygulamak ya da bu tür proje ve organizasyonları desteklemek.
10. Çarpık yapılaşmanın önlenmesi ve yöreye uygun mimari biçimi bulmak için bilimsel çalışmalar, araştırmalar yapmak, bu konuda Yerel Yönetime ve ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, öneri niteliğinde mahalle planları yaptırmak.
11. Peyzaj düzenlemesi dâhil yeşil alan, mera, ağaç topluluğu ve orman tesis etmek veya kırsal kalkınma amaçlı erozyon önleme çalışmaları yapmak için yurt içinde veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapmak.
12. Çocuk ve çocuk gençlerin içinde bulunduğu riski ve suça zemin hazırlayan koşulları ortadan kaldırmayı amaçlayan stratejiler belirlemek, politikalar oluşturmak, planlar yapmak ve bu çalışmalarını ilgili kurumlarla paylaşmak.
13. Sivil toplumu ve sivil toplum kuruluşlarını katılımcı, çoğulcu demokrasi temelinde geliştirebilmek için yapılması mümkün ve uygun olan diğer bütün çalışmaları yapmak
14. Başta evrensel değerler olmak üzere, milletimizin geçmişine, kültürüne ve kimliğine saygıyı esas alarak; ulusal ve uluslararası düzeyde “bağımsız” yapımızı muhafaza etmek.
15. Göç ile gelen kişilerin adaptasyonu ile ilgili araştırmalar yapmak, bu kişilerin yaşadıkları zorlukları aşmalarına yönelik destek projeleri uygulamak, var olan projelere destek vermek.
16. Dernek, tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda, dernek üyeleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki toplum kesimleri arasında araştırma, kompozisyon, şiir, resim vb. alanlarda çalışmalar yapılması ve üretici olunması için teşviklerde bulunabilir, yarışmalar düzenleyebilir, başarılı olanları ödüllendirebilir, bu doğrultuda her türlü yasal faaliyetlerde bulunmak.
17. Türk Dili ve Edebiyatını ve çağdaş edebiyat örneklerini tanıtmak amacıyla kitap sergileri açmak, yayınlar çıkarmak, açıkoturumlar, konuşmalar, günler düzenmek.
18. Muhtaç olan öğrencilere karşılıksız burs vermek, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak.
19. Okullarda eğitim ve öğrenimi çağdaş seviyeye ulaştırmak için laboratuar, ders araç ve gereçlerini temin etmek.
20. Süreli ya da devamlı olarak eğitici – bilgilendirici kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, atölye çalışmaları gerçekleştirmek; proje, tasarım sergileri düzenlemek (ilgili madde hükümlerine uyularak).
21. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletmek veya bunlara katkıda bulunmak.
22. Okuma-yazma bilmeyenler için okuma-yazma kursları açılmasını sağlamak.
23. İhtiyaç sahibi başarılı ve üstün zekalı öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri, bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
24. Var olan eğitim sisteminin aksaklıklarının giderilmesi, iyileştirilmesi ya da daha mükemmel hale getirilebilmesi için araştırmalar yapmak, konu ile alakalı projeler ürtmek ve uygulamak.
25. Engellilerin toplum yaşamına katılımını sınırlayan, kısıtlayan ve önleyen fiziki çevre koşullarının, mimari düzenlemelerin, toplu ulaşım sistemlerinin herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi için çalışmak, gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına katılmak, yürürlükteki mevzuatın uygulanması için çaba göstermek, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle bu alanda işbirliği yapmak. Bu alanda projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak.
26. Engellilerin spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini desteklemek, bu hedefe dönük girişimlere katılmak, ortak olmak; eğitim almalarına yardımcı olmak, kurslar, atölyeler açmak; becerilerini sergilemeleri için kulüp vb. oluşumlar kurmalarına yardımcı olmak, kurulmuşları desteklemek, turneler, turnuvalar, yarışmalar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, katılımı sağlamak için çalışmak.
27. Temel eğitimden başlayarak, mesleki ve kişisel gelişim alanlarında engellileri desteklemek, eğitim vermek, eğitim almalarına yardımcı olmak, eğitimlerini sürdürmeleri için burs vermek, verilmesine yardım etmek.
28. Yurdumuzun ve tarihimizin derinliklerindeki uygarlık değerlerini gün ışığına çıkaracak çalışmalar yapmak. Bu çalışmalarla, tarihsel ve çağdaş sanat ve kültür değerlerini işleyip ortak bir halk kültürünün ve sanatının yaratılmasına yardımcı olmak. Bu değerlerin toplum içindeki (Halktan halka) akışında görev yapmak. Var olan değerlerin yurt dışı tanıtımlarını sağlamak ve kültür köprüleri kurulması yönünde çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.
29. Gençliği, her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapmak.
30. Gençlik ve spor kulüpleri kurup, bu hususta halkı bilinçlendirmek, kurulan kulüplerin kurulma amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmasını sağlamak, bu yönde kurslar, seminerler tertip edip, kulüplerin faaliyetleri doğrultusunda yarışmalar tertip etmek, başarılı olanları ödüllendirmek.
31. Gıda güvenliği uygulamalarında doğrudan ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi bu uygulama ile gıda güvenliği bilincine kavuşmaları amacıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarını araştırmak ve bu yöndeki girişimleri desteklemek. Üretici ve tüketicilerin gıda güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi için gerek bünyesinde gerekse ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kuruluşlarla birlikte ortak tanıtıcı kampanya çalışmalarında bulunmak, ülke çapında iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasının da teşvik edilmesi amacı ile yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.
32. Gıda güvenliği konusunda araştırma-geliştirme çalışmalarını desteklemek; bu maksatla gerek üyeler gerekse üniversiteler, mesleki okullar ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapmak, gıda güvenliği konusunda kütüphane ve bilgi bankası kurmak, üyelerinin yararlanmasını sağlamak.
33. İnsan hakları konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek ve kamuoyuna duyurmak, bu amaçla araştırma merkezleri kurmak.
34. Yurdumuzda insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak.
35. Ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası özel ve resmi kuruluşlar ile ticaret ve sanayi odaları, borsalar ve meslek teşekkülleri ile işbirliği yapmak.
36. Diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler, dernekler ve vakıflarla işbirliği yapmak.
37. Kadınları, hakları konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için; her türlü kurslar, eğitim seminerleri ve basın-yayın kampanyaları ile konferans, kongre, açık oturum, sempozyum, panel gibi her türlü toplantı düzenlemek,
38. Toplumda kadının konumu ve statüsünü yükseltecek, kadının mesleki eğitim alması ve çalışma yaşamında daha çok yer almasını sağlayacak, iş dünyasının talep ettiği bilgi ve vasfı kazandıracak, kadınlara toplumun sunduğu fırsatlardan eşit olarak yararlanmasını sağlayacak eğitimler için projeler oluşturmak;
39. Girişimci kadınların ülke ekonomisine katkıları yönünde ulusal ve uluslararası ekonomik birimler nezdinde girişimlerde bulunmak ve düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak
40. Çevremizin kültürel ve tabii değerlerini tanıtmak ve geliştirmek için ilgili özel ve resmi kuruluşlarla ve ilgili Bakanlıklarla ve Müdürlüklerle temaslarda ve işbirliğinde bulunmak.
41. Tarihi ve turistik yerlerin kendine has özelliklerinin korunması, bunların tanıtımının yapılması, estetik değerlerinin bozulmaması ve mimari özelliklerinin korunması için gerekli bilimsel çalışmalar yapmak
42. Kültürel mirasımızın önemli birer parçası olan ve tarihsel değer taşıyan el yazmalarının, belgelerin, fotoğrafların, filmlerin, haritaların, afişlerin, anı eşyalarının ve her türlü güç bulunur yayının ülke içinde kalması, uygun koşullarda korunması ve bunlardan yararlanmak isteyenlerin kullanımına sunulması için çalışmalar yapar,
43. Çevrenin turistik zenginliklerini tanıtmak ve değerlendirmek. Bu amaçla geziler düzenlemek, şenlikler yapmak, gelen konuklara öncülük yapabilecek kişileri yetiştirmek, turizm büroları ve turizm çalışmaları yapanlarla ilgi kurarak çalışmaları yaygınlaştırmak, turizm rehber kursları açmak.
44. Türkiye coğrafyasındaki kültür çeşitliliğini, insanlığın ortak mirası olarak algılamak, benimsemek, sahiplenmek, paylaşmak ve bunların gelecek kuşaklara doğru ve sağlıklı biçimde aktarılması için çalışmalar yaparak, toplumsal duyarlılık oluşturmayı ve kültür bilincini geliştirmeyi sağlamak.
45. Derneğin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslar arası televizyon kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapabilir. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, kültür ve sanat faaliyetleri yapabilir ve yaptırır.
46. Radyo ve televizyonlarda, halkın bilinçlenmesi için programlar yapılması konusunda girişimlerde bulunabilir.
47. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, işsiz gençler ve eski hükümlüler için üretime yönelik beceri kursları ile yaşam kalitelerini iyileştirecek çeşitli eğitim programları düzenler, uygulama atölyeleri açar, her türlü el ürünlerini satın alır, pazarlar.
48. Hasta ve yardıma muhtaçlara nakdi ve ayni yardımda bulunabilir.
49. Sağlık sorunu olan ve tedaviye ihtiyaç duyan maddi durumu elverişsiz kimselerin yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur.
50. Toplumun alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapar.
51. Mahalli üretim kaynaklarının insanlığın hizmetine sunulması, beceriye dayalı el sanatlarının geliştirilmesi amacıyla projeler hazırlamak.
52. Bölge Folkloru üzerinde araştırma ve derleme yapmak. Bölge Folklorunu tanıtmak için İcra gurupları meydana getirmek, yurt içinde ve dışında tanıtma çalışmaları yaparak turizme yardımcı olmak, Türk Folklorunu genç nesillere öğretmek, Türk Folkloru hakkında ilmi yayınlar yapmak, Folklor Kurumu derneğinin esas amaçlarıdır
53. Folklor malzemelerini araştırarak derlemesini yapmak, Halk giysileri, Halk çalgıları, halk el sanatları ve benzeri konularda üretim yaparak bunları çoğaltmak, yaymak, pazarlamak ve sergilemek.
54. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
55. Dernek, tüzüğünde belirlenen amaçlar doğrultusunda, dernek üyelerinin ve insanların bilgi ve tecrübelerinin artması için, yurt içinde ve yurt dışında, yaz-kış kampları ile geziler, balolar, sportif faaliyetler düzenleyebilir, bu konuda komisyonlar kurabilir. Bu faaliyetlere, yurt içinden ve yurt dışından dernek ve kuruluşların da iştiraklerini teşvik ederek katılımlarını sağlayabilir. Bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Bu konuda eğitim danışmanlarından yararlanır, gerekirse dernekte Eğitim Danışmanlığı birimi oluşturur.
56. Ramazan aylarında iftar organizasyonları yapabilir ve gerekli yerlerde iftar çadırları kurar.
57. Tarihsel ve çağdaş kültür ürünlerini sergileyen gösteren ve bu konudaki öğretim ve eğitime yardımcı olan şenlikler düzenler; çevrede gelenek haline gelmiş olan panayırlara kültür yönünden katılır.
58. Halk türküleri koroları, saz ekipleri ve bandolar kurar.
59. Çevredeki bilmece, masal, atasözleri, halk koşma ve deyimleri, destanlar, halk hikâyeleri gibi folklor ürünlerini araştırır, derler ve değerlendirir, yayar; bunların ulusal birliğin pekiştirilmesinde öz değerler olarak kullanılması için çalışmalar yapar.
60. Çevrenin halk oyunlarını ve türkülerini derler ve değerlendirir, bunların tanıtılması için kurslar açar ve bu oyunların özünü bozmadan yenileştirme çalışmaları yapar.
61. Yurt içinde ve dışındaki kültür şenliklerine katılacak oyun ve müzik ekipleri hazırlar ve bunlarla bayramlarda, şenliklerde, köy gezilerinde gösteriler yapar.
62. Milli, dini, tarihi gün ve gecelerin anlam ve önemine uygun kutlama programları düzenler.
63. Spor kurumları ve kulüpleri ile işbirliği yapabilir, üyelerinin sportif faaliyetlere katılmasını teşvik eder, ödüller verir.
64. Afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, konut ve bunun gibi bütün hususlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.
65. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan ve her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.
66. Geriatrik nüfusun sağlık problemleri ile ilgili önleyici, koruyucu, eğitici ve tedavi edici çalışmalarda bulunmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
67. Toplumun “Sağlıklı Yaşlanma” konusunda bilinçlendirilmesi, Geriatri konusundaki gelişmeleri yakından izleyerek üyelerini ve toplumu bilgilendirmek, ilgili uzmanlık dallarında çalışanlara ve topluma “yaşlılık ve yaşlıların sorunları” konusunda eğitim vermek, bu amaçla seminer, panel, sempozyum ve kongreler düzenlemek, araştırmalar, bilimsel yayınlar yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak.
68. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
69. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
70. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

71. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar,
72. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
73. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar,
74. Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yurtiçinden ve yurtdışından yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,
75. Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için mevzuatın izin verdiği lokal açma ve benzeri bütün haklarını kullanabilir ve gerekli diğer çalışmaları yapar
76. Derneğe gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, defileler, şölenler, geziler, sergiler, eğlence programları, turizm ve seyahat organizasyonları, konserler, tiyatrolar, piyesler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırabilir, dağıtabilir ve satabilir.
77. Şartlı veya şartsız bağış kabul etmek, gerekli izinleri almak kaydıyla dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınmazları satın almak, her ayni hakka sahip olmak, gerekirse İpotek tesis etmek, kiralamak, kullanım hakkını almak yada işletmek, sahip olduğu veya olacaklarını kiraya vermek, lokal ve sosyal tesisler açmak, işletmek, kredi almak, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir.
78. Vergi ve mali mevzuat esaslarına uyulması ve faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irat kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcamak şartı ile gerek görülen yerlerde her türlü iktisadi işletme açabilir ve çalıştırabilir.
79. Derneğe bağlı olarak gelen tarihi kıymete haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçlan doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarabilir.
80. Ülke kaynakları ve insanlığın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sürekli, kalıcı ve faydalı projeler üretmek; bu projeleri hayata geçirmek için, üzerimize düşen görevi yerine getirmek.
81. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
82. Derneğin amacıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturulur.
83. Genel Merkezi gerekse Temsilcilikleri, bu maddede yer alan çalışma alanları kapsamında, her türlü açık ve kapalı yer toplantısı, panel, söyleşi, seminer, konferans, gösterim, konser, şenlik, piknik, gezi, basın açıklaması, imza kampanyası, yürüyüş ve gösteri, her türlü yayın faaliyetinde bulunur; ilgili mevzuat tarafından derneklerce kurulmasına olanak verilmiş ve tüzükte yer alan amaç ve çalışmalara uygun her türlü tesis, kuruluş, yurt, kreş, eğitim tesisi, vakıf, lokal, sandık ve iktisadi işletmeyi kurar.

Madde 4: ÜYE OLMA HAKKI VE İŞLEMLERİ
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, üyelerin asil ya da fahri üye olarak kaydedilmesine yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu üye başvuru formu üzerine Asil ya da Fahri üye yazar. Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Madde 5: ÜYE OLMA İŞLEMLERİ
1. Çatalağaç Köyü Derneği’ne üye olmak için “Üye Başvuru Formu”nu eksiksiz olarak doldurduktan sonra dernek başkanlığına teslim edildiğinde üyelik başvurusu yapılır.
2. Dernek “Yönetim Kurulu”nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve başvuru sahibine yazıyla bildirilir.
3. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere “asil” veya “fahri” üye tanımlaması yapılarak kaydedilir.
4. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
5. Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Madde 6: ÜYELİKTEN ÇIKMA
1. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
2. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
3. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 7: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyeleri,
1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
durumlardan birinin tespiti halinde “Yönetim Kurulu” kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek üyeliğinden çıkarılan üyelerden “haksız yere çıkarılma” iddiasında olanlar yeniden üyelik ya da üyeliğinin devamı için “Genel Kurul”a müracat eder. Genel Kurul’da Yönetim Kurulu üyenin çıkarılma nedenini açıklar, üye çıkarılma nedeninin haksız olduğunu ispatladığı takdirde oylamaya gidilir. Genel Kurul üyelerin yarıdan fazlasının oyu ile çıkarılan üye üyelik haklarına çıkarıldığı günden itibaren yeniden kavuşur.

Madde 8: DERNEĞİN ORGANLARI
Dernek,
1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu
Madde 9: Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.
Genel kurul; Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üye salt çoğunluğunun başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 10: Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 11: Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1. Dernek organlarının seçilmesi
1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
2. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
4. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması
5. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması
6. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
7. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması
8. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
9. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
10. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
12. Derneğin vakıf kurması
13. Derneğin fesih edilmesi
14. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması
15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması
16. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

Madde 12: Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Dernek, Kadın ve Gençlik kolları oluşturur. Bu kollar derneğin zorunlu organlarının görevleri dışında faaliyet gösterir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek
2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak
6. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak
7. Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
8. Genel kurulda alınan kararları uygulamak
9. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
10. Bütçenin uygulanmasını sağlamak
11. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek
12. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak
13. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Madde 13: Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda yedek üye olarak seçilenlerden veya dernek üyelerinden biri yönetim kurulu tarafından denetim kuruluna atanır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Madde 14: Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak ta 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin % 50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
4. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
7. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
8. Diğer gelirler.

Madde 15: Bildirim Yükümlülüğü
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği
eklenir.
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 16: Derneğin İç Denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 17: Derneğin Borçlanma Usulleri
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak Yönetim Kurulu kendi görev süresi dahilinde borçlanmaya gidebilir. Yönetim Kurulu Uzun vadeli borçlanma durumlarında Genel Kurul’dan yetki almalıdır.

Madde 18: Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 19: Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 20: Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 21: Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 22: Temsilcilik Açma
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 23: Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 24: Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Çatalağaç Köyü Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 25: Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :
Yunis Meral Başkan
Mustafa Yazar Başkan Yardımcısı
Necati Güvendi Üye
Metin Kudu Üye
Ali Şen Üye
İbrahim Günçaldı Üye
Halil Yazar Üye
Mustafa Güvendi Üye
Orhan Şen Üye

Bu tüzük 25 (yirmibeş) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.